maanantai 18. joulukuuta 2017

Lausunto Metsähallituksen Kainuun Luonnonvarasuunnitelmaan 2015-2020

Antti Majava                                                                                                    20.6.2015


Asiantuntijalausunto Metsähallitukselle

Asia: Kainuun luonnonvarasuunnitelma kaudelle 2015-2020.Käsittelen tässä lausunnossa 17.6.2015 hyväksytyn Kainuun Luonnonvarasuunnitelman vaikutusta luonto- ja kulttuurimatkailun toimintaympäristön kehitykseen, luonnon monimuotoisuuteen, metsätalouden kestävyyteen ja eri toimintojen yhteensovittamiseen. Lausunto pohjaa LVS-luonnoksen lisäksi suunnitelmakauden 2007-2013 mittariaineistoon, sekä 13.4 ja 16.4.2015 saatuihin tarkentaviin tietoihin.

Tiivistetysti voidaan todeta, että näkemykseni LVS-prosessista on pääosin yhteneväinen Kainuun ELY-keskuksen 13.5 julkistetun lausunnon kanssa. Metsien käsittelyllä on huomattavia ympäristövaikutuksia, joita tulisi arvioida samoin periaattein kuin muidenkin elinkeinojen ympäristövaikutuksia.  

Luonto- ja kulttuurimatkailu on huomioitu suunnitelmassa kohtalaisen hyvin ja suunnitelma vahvistaa käsitystä Metsähallituksen luontopalveluista hyvänä ja luotettavana kumppanina luonto- ja kulttuurimatkailussa sekä monimuotoisuuden vaalimisessa.

Valitettavasti luontopalveluiden vastuualueiden rooli LVS-luonnoksessa on vähäinen ja esitettyjen toimenpiteiden painopiste on vahvasti metsätalouden lyhyentähtäimen intresseissä, muiden elinkeinojen kustannuksella. Taustalla vaikuttavat Metsähallitukselle asetetut ylimitoitetut ja epäkestävät tulouttamistavoitteet. Luonnon monimuotoisuus on heikentynyt edellisillä suunnittelukausilla nopeasti, eikä uudessa suunnitelmassa ilmene toimenpiteitä joilla monimuotoisuuden kapeneminen saataisiin pysäytettyä.

Suunnitelman keskeisin kysymys koskee valtion maiden hakkuutavoitetta, joka on määritetty 1.4 miljoonaksi kuutioksi vuodessa. Kuitupuusta on vallinnut jo pitkään ylitarjontaa ja puun kysyntä on kokonaisuudessaan heikkoa. Vallitsevassa tilanteessa hakkuumäärien nostoa onkin vaikea perustella. Ylimitoitetuista ja väärin ajoitetuista hakkuista kärsivät yksityiset metsänomistajat, luontoa hyödyntävät elinkeinot ja monimuotoisuus.

Kainuun valtionmetsien vuosikasvu mahdollistaa sinänsä hakkuumäärien nostamisen, mutta vain jos mukaan lasketaan myös suojelualueiden puusto. Metsätalouden monikäyttömetsissä erityisesti vanhat metsäikäluokat ovat vähissä ja niiden olisi järkevää antaa varttua ennen kuin hakkuutasoa nostetaan. Jo viidessä vuodessa nykyisistä kasvatusmetsistä merkittäviä aloja kehittyy uudistuskypsiksi, jolloin hakkuut voidaan arvokkaiden luonnonmetsien sijaan kohdentaa järeisiin kasvatusmetsiin.  

Suunnittelun taustana toimiva mittaritarkastelu edellisen suunnittelukauden tuloksista on vaikeasti seurattava, monitulkintainen sekä sisältää virheitä ja epätarkkuuksia. Esimerkiksi käsitteelle ”metsämaa” löytyy tarkastelumittaristosta jopa neljä erilaista pinta-ala tietoa, joiden ero on kymmeniä tuhansia hehtaareja.

Prosessin aikana ei ole varattu mahdollisuutta asiantuntijanäkökulmien esittämiseen ja tietojen tarkentamiseen. Asiantuntijarooli onkin yhteistyöryhmässä typistynyt lähinnä metsähallituksen eri toimintoja koskevien esitelmien kuuntelemiseksi. Koska kyseessä on palkaton luottamustehtävä, ainoana motiivina prosessiin osallistumiselle on mahdollisuus keskustella muiden yhteistyöryhmän jäsenten kanssa tärkeäksi koetuista asioista eri intressien yhteensovittamiseksi. Tämä on myös määritelty LVS-prosessin ydintehtäväksi.

Pohjatietojen puutteellisuuden ja heikoksi jääneen vuorovaikutuksen johdosta on todettava, että asiantuntijatehtävää ei ole ollut mahdollista suorittaa mielekkäästi eikä LVS-prosessin tarkoitus tältä osin ole toteutunut.

Korjausehdotukset LVS-suunnitelmaan ja yhteistyöryhmän toimintaan:

Luonnonvarasuunnitelman sisältö:

-              Toteutuneen suunnittelukauden mittariaineiston puutteet ja epäselvyydet korjattava (esimerkkejä myöhemmin tekstissä).
-               Uuden suunnittelukauden tavoitteet selkiytettävä ja tuotettava yhteismitalliseen muotoon toteutuneen kehityksen mittariston kanssa.
-               Hakkuutavoite ja hakkuiden kohdennukset tulisi suunnitella siten että ne eivät heikennä luonnon monimuotoisuutta sekä matkailun ja virkistyskäytön edellytyksiä.
-               Metsien vuosikasvu mahdollistaa hakkuumäärien kasvattamisen vasta pitemmällä aikavälillä (noin 5-10 vuotta) kun suurista 40-80 vuotiaista ikäluokista osa kehittyy uudistuskypsiksi. Tällöin hakkuupaine ei suuntaudu nykyisellä tavalla luonnontilaisiin arvometsiin.
-               Hakkuiden toteutustavat ja aikataulutus tarkistettava ekologisen ja taloudellisen kestävyyden turvaamiseksi. Hakkuumääriä ei ole järkevää kasvattaa, kun puusta on ylitarjontaa ja vastaavasti mahdolliseen kysynnän kasvuun on järkevää vastata vasta suunnitelmakauden lopulla uusien tehdasinvestointien valmistuessa.
-               Maltillisen hakkuutavoitteen asettaminen seuraavalle viisivuotiskaudelle tukee oleellisesti luonnon monimuotoisuuden säilymistä ja luo edellytykset kestävälle metsätaloudelle ja monipuoliselle raaka-aineen tuottamiselle tulevaisuudessa.


Luonnonvarasuunnitelmaprosessi:

-              Suunnitteluprosessia tulisi jatkaa syksyyn 2015.
-               Yhteistyöryhmän toimintaan pitää osallistaa kaikki merkittävät toimijat niiden painoarvoa vastaavasti. Mukana tulisi olla mm. tutkimuslaitoksia (LUKE, Yliopistoja) kulttuuriperinnön asiantuntijatoimijoita (Kainuun museo), luontojärjestöt (Kainuusta ja valtakunnan tasolta), asukasyhdistyksiä, laajemmin matkailutoimijoita, virkistyskäyttäjiä, yksityisiä metsänomistajia jne.)
-               Yhteistyöryhmän osallistujien lausunnot ja niissä ilmenevät näkemykset tulisi käsitellä yhteistyöryhmän kokouksissa
-               LVS-prosessissa tulee varata aikaa yhteistyöryhmän jäsenten ja asiantuntijoiden esittelyille heidän edustamiensa toimialojen intresseistä ja erityistarpeistaTarkempia huomioita Luonnonvarasuunnitelmaan

Suunnitelmassa huomioidaan hyvin luonto- ja kulttuurimatkailun kehittyminen ja MH:n luontopalveluiden rooli alan yritysten ja muiden toimijoiden keskeisenä yhteistyökumppanina. Erityisen tärkeää on suunnitelmassa mainittu tiiviimpi yhteistyö yrittäjien kanssa sekä mahdollisuus tehdä nykyistä joustavampia matkailuelinkeinoa palvelevia ratkaisuja. Virkistyskäyttö on mm. kalastuksen ja metsästyksen osalta hyvin edustettuna.

Metsähallituksen luontopalvelut on osoittautunut hyväksi ja luotettavaksi kumppaniksi luonto- ja kulttuurimatkailun kehittämisessä, monimuotoisuuden vaalimisessa sekä taloudellisen ja henkisen hyvinvoinnin tavoittelussa. Luontopalvelut on kyetty tähän asti pitämään valtakunnallisesti katsottuna hyvällä tasolla huolimatta budjettileikkauksista sekä muiden elinkeinojen, lähinnä metsätalouden, aiheuttamasta paineesta. Luontopalvelut ovatkin joutuneet jatkuvasti sopeutumaan toimintaympäristön muutosten mukaan.

Matkailun työllisyysvaikutus on Kainuussa samaa luokkaa kuin koko metsäsektorin. Kainuun matkailun kokonaistulovaikutus oli vuonna 2009 yhteensä 180 miljoonaa euroa. Kainuussa asiaa ei ole tutkittu, mutta esimerkiksi Ylläksen, Pallaksen ja Levin matkailukeskusten kaikista kävijöistä yli 90 prosenttia ilmoittaa tärkeimmäksi matkakohteen valintaan vaikuttavaksi tekijäksi luonnon. Tiedetään että luonto on erittäin merkittävä tekijä myös Kainuun matkailussa.

Jos oletetaan varovaisesti että 50 prosenttia Kainuuseen tulevista matkailijoista valitsee matkakohteen ainakin osittain luontoarvojen pohjalta ja vaikkapa kaksi prosenttia näistä matkailijoista jättää saapumatta arvometsien hakkuista johtuen, on hakkuiden aluetaloudellinen tulos negatiivinen. Metsähallituksella on oleellinen rooli paitsi matkailulle elintärkeiden palveluiden tuottajana, myös matkailua tukevan Kainuu-imagon vaalijana.

Esimerkkejä mittariaineiston virheistä ja puutteista:

Metsien käytön ekologisen ja taloudellisen kestävyyden varmistaminen voi pohjata vain tarkkoihin tietoihin metsien tilasta ja toteutuneesta kehityksestä. Alla olevat mittariaineiston virheet ja puutteet vaikeuttavat oleellisesti kokonaiskuvan muodostamista Kainuun valtionmetsien tilasta, ja siten Luonnonvarasuunnitelman ekologista ja taloudellista kestävyyttä on mahdotonta arvioida. 

Metsämaan pinta-ala vuonna 2013:

Kuvassa 29 Metsämaan pinta-alaksi ilmoitetaan 645 000ha, kuvassa 31. metsätalousmaan pinta-ala on 695 100ha, kuvassa 34 metsämaan yhteenlaskettu pinta-ala on noin 620 000ha ja pyydettäessä saadussa tarkennuksessa 643 008ha.

Käsitettä metsämaa ja metsätalousmaa käytetään sekavasti eikä aineiston pohjalta ole mahdollista saada yksiselitteistä käsitystä metsämaan pinta-alasta, ikärakenteesta tai siitä kuinka suuri osa metsämaasta on metsätalous- tai suojelukäytössä.  

Metsätalouskäytössä olevan monikäyttömetsän pinta-ala 2013:

Kuvassa 9 monikäyttömetsän pinta-ala 480 000ha, Kuvassa 47 (oletettavasti monikäyttömetsän) metsä-ala on 423 500ha ja saadussa tarkentavassa taulukossa 440 559.

Kymmenien tuhansien hehtaarien heitot pinta-alatiedoissa eivät ole hyväksyttäviä.

Metsien ikärakenteen kehitys:

Taulukosta 34. ilmenee että suojelualueiden ulkopuolisten yli 120-vuotiaiden metsien pinta-ala on tippunut lähes 28 000ha eli 40% vuosien 2006-2013 välillä. Aluejohtaja Arto Tolosen antamassa selvityksessä pääsyyksi vanhojen metsien katoamiseen mainitaan metsien siirtyminen suojeluun. Saman taulukon mukaan Vanhojen metsien pinta-ala on suojelualueilla kasvanut kuitenkin vain 10 000ha.

Pyynnöistä huolimatta MH ei ole toimittanut ymmärrettävää selvitystä siitä, mitä on tapahtunut lopulle 18 000ha vanhan metsän alalle. Mikäli metsäala on siirretty metsätalouskäytön ulkopuolelle, jää epäselväksi miksi se ei näy metsien ikärakennetta kuvaavassa taulukossa. Taulukosta 34. ei käy ilmi onko kyse metsämaasta vai jostain muusta rajauksesta. Taulukon ikäluokkien yhteenlaskettu pinta-ala on noin 620 00ha, mikä voisi viitata siihen että kyseessä olisi metsämaan ikäluokat, mutta tämäkin pinta ala poikkeaa huomattavasti muualla ilmoitetuista metsämaan pinta-alasta. Koko MH:n maa-ala on 902 00ha ja taulukon 34 ulkopuolisten alueiden metsien ikäluokkarakenteesta ei ole tietoja saatavilla.

Metsien käsittelyä ei voida suunnitella, mikäli metsien ikärakenteesta ja sen kehityksestä ei ole tarkkoja tietoja käytettävissä.

Käytön ulkopuolelle sijoittuvien ja rajoitetussa käytössä olevien monikäyttömetsien pinta-alat:

Kuvassa 9. monikäyttömetsää on metsätalouskäytön ulkopuolella 35 000ha, Arto Toloselta saadussa tarkentavassa taulukossa 32 310ha. Monikäyttömetsien rajoitettu käyttö kuvassa 9 on 50 000ha ja Arto Tolosen toimittamassa materiaalissa 69 372ha.

Tuhansien hehtaarien heitot eivät ole tässäkään kohdin hyväksyttäviä

Suojelualueiden pinta-alat ja metsien ikäluokkarakenteet:

Metsien ikäluokkia kuvaavassa taulukossa 34 Suojelualueiden pinta-ala on yhteensä alle 80 000ha, josta yli 120-vuotiaiden metsien osuus on noin 70 000ha. Mikäli taulukko koskee metsämaita, voidaan siitä päätellä että kaikista suojelualueista (kuvan 31 mukaan yhteensä 147 900ha) noin 55% on metsämaata ja loput 45% todennäköisesti soita ja kitumaita. Metsämaan ulkopuolisilla alueilla ei luonnollisestikaan voi olla merkittäviä vanhanmetsän kokonaisuuksia, jolloin yli 120-vuotiaiden metsien määräksi suojelualueilla voidaan eri taulukoiden tietoja yhdistämällä saada 70 000ha, joka on alle 10% metsämaasta ja alle 8% maa-alasta. Pyydettäessä asiaan tarkennusta, on Arto Tolonen on arvioinut että vanhojen metsien osuus metsämaan pinta-alasta on nyt ja tulevaisuudessa yli 20%. Kuvan 34 mukaan yli 120-vuotiaiden metsien pinta-ala on kuitenkin nyt noin 17% josta suojelualueiden ulkopuolella on noin 40%.

LVS-luonnos määrittelee päätehakkuiden pinta-alaksi 4700ha vuodessa ja mikäli hakkuita kohdennetaan yli 120-vuotiaisiin metsiin, on todennäköistä että niiden pinta-ala pienenee ilman merkittävää lisäsuojelua alle kymmeneen prosenttiin metsäalasta. Näkemys siitä että vanhoja metsiä olisi yli 20% metsämaasta on ristiriidassa mittariaineiston kanssa.


Hakkuiden määrä, ajoitus ja kohdennukset.

Tarvetta hakkuutavoitteen nostamiseen 1.4 miljoonaan kuutiometriin vuodessa perustellaan puun kasvavalla kysynnällä mm. uusien sellutehdasinvestointien myötä (s.50, toinen kappale). Uudet sellutehtaat lisäävät puun kysyntää kuitenkin vasta valmistumisensa jälkeen 2018-2020, eli käsillä LVS kauden päättyessä. Kuitupuusta on jo vuosien ajan ollut ylitarjontaan ja puun kysyntä ylipäätänsä heikkoa. Valtionmaiden hakkuumäärien kasvattaminen entisestään pahentaa tilannetta. Metsien ikärakenteen painottuessa vahvasti nuoriin 40-60 vuotiaisiin ikäluokkiin olisikin perusteltua antaa metsien järeytyä pitämällä hakkuumäärät kohtuullisella noin 900 000m3 tasolla niin kauan kunnes ylitarjontatilanne päättyy ja puuta voidaan myydä hyvällä hinnalla. Tällöin hakkuupaine ei myöskään kohdistuisi arvokkaisiin luonnonmetsiin vaan järeytyviin kasvatusmetsiin.

Suunnitelman 4 700ha vuosittaiset uudistushakkuut kohdistuvat nykyisessä tilanteessa voimakkaasti arvokkaisiin luonnonmetsiin, mikä johtaa monimuotoisuuden nopeaan kapenemiseen.

Luonnonsuojeluverkoston edustavuus

Kuvan 34 ikäluokkarakenne osoittaa nuorempien metsäikäluokkien suojelualat erittäin pieniksi. Lisäksi 80-120-vuotiaat ikäluokat ovat pieniä sekä suojelualueilla että monikäyttömetsissä.

Monimuotoisen metsäluonnon säilyminen edellyttää kaikkien metsäikäluokkien tasapainoista edustavuutta ja siten nuorempien vanhempiin metsiin kytkeytyvien luonnontilaisesti kehittyvien suojelualueiden lisäämistä. Tämä on tärkeää myös eheiden ja edustavien metsämaisemien säilymisen kannalta.

Luontomatkailun toimintaedellytykset

Metsähallituksen luontopalvelut on hyvä kumppani matkailutoimijoille. Onkin ristiriitaista että saman organisaation toinen tulosyksikkö samaan aikaan heikentää matkailun toimintaedellytyksiä. Retkeilyreittien ja matkailullisesti arvokkaiden maisema-alueiden hakkuut luovat niin paikallisia kuin laajasti mediassa näkyviä konflikteja ja tuottavat haittaa matkailuelinkeinolle ja Kainuun imagolle. Metsähallituksen metsätalouden toimintaa herkillä alueilla ei lukuisista pyynnöistä, vetoomuksista ja vaatimuksista huolimatta ole muutettu.

LVS-luonnoksen sinänsä oikean suuntaisiin linjauksiin tulisi lisätä konkreettisia toimenpiteitä joilla matkailun ja virkistyskäytön kannalta arvokkaat kohteet voidaan suojata ja siten varmistaa Kainuun matkailuimagon ja elämänlaadun myönteinen kehittyminen.

Toimintojen yhteensovittaminen

Eri intressien ja toimintojen yhteensovittaminen on oleellinen osa Metsähallituksen toimintaa ja myös tae kestävän alue- ja kansantaloudellisen hyödyn syntymiselle sekä luonnon monimuotoisuuden säilymiselle.

LVS tekstiin tuleekin kirjata selkeämmin menetelmät joilla varmistetaan eri sidosryhmien kuuleminen ja osallistaminen sekä mahdollisuus vaikuttaa MH:n ratkaisuihin.
Hyrynsalmella 20.6.2015Antti Majava, KuM,
puheenjohtaja, Mustarinda-seura ry
-->
0400655883

Ei kommentteja: